archive

Duna-Térségi Kohézió 2009, összefoglaló

 
Összefoglaló értékelés és tájékoztató a DUNA –TÉRSÉGI KOHÉZIÓ II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia munkájáról
 
 
 A plenáris ülés és a szekciók előadásainak és témaköreinek kialakítását a 17 fős nemzetközi Tudományos Bizottság segítette.
 
A konferencián több mint 100 fő vett részt többségük előadóként is és különféle rendezvények aktív résztvevőjeként. A konferencia eredményei a következőkben foglalhatók össze:
 1. Tudományos elemzésekkel, tapasztalatokkal, információkkal és javaslatokkal járult hozzá a Duna térségében folyó európai, nemzeti regionális és települési szintű tervezőmunkához, elősegítette a koordinációt és a Duna stratégia kidolgozását.
   
 2. A konferenciát előkészítő Tudományos Bizottság elgondolásainak megfelelően tág lehetőséget biztosított az előadásokat követő szakmai tudományos tanácskozásra, a vitákra, a megállapítások és javaslatok formálására.
   
 3. A Duna térség lehatárolására vonatkozóan a résztvevők többsége úgy foglalt állást, hogy a tervezéshez, a módszertani megalapozáshoz a NUTS 3 régiók adatbázisára kell építeni.
   
 4. A Magyar logisztikai stratégiában kevés szerepet kapott a Duna, mint víziút. Ugyanakkor a szomszédos országokban, Szlovákiában, Romániában és az utóbbi időben Szerbiában is megkezdődött a Duna logisztikai szempontból történő felértékelődése. Elengedhetetlen a két és többoldalú együttműködések, az integrált együttműködési programok, és a logisztikai hálózatok tervezése és megvalósítása. A korábban lebonyolított elemző projektek, mint pl. a DONAUREGIONEN megállapította, hogy a Duna menti országokban Ausztriától a Fekete-tengerig nemzeti és regionális szinteken a Duna mint közlekedési folyosó alulértékelt.
   
 5. Az Európai Unió által megfogalmazott követelmények a belvízi hajózás fejlesztésére, valamint a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelésére vonatkozóan. Csak úgy teljesíthetőek, ha a vízgazdálkodást, partvédelmet, és ökológiai szempontokat is integráló kisebb műszaki beavatkozásokon túl, a Duna célszerűen kiválasztott pontjain duzzasztóművek is létesülnek.
   
 6. Bejelentésre került a Duna Kutató és Információs Központ, mint virtuálisan működő kutatóközpont létrehozása.
   
 7. A résztvevők megerősítették a DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ Interregionális Tudományos Konferencia hagyományteremtő gondolatát és kétévente történő megrendezésének szükségességét. Javasolták, hogy a közbenső időszakban egy-egy tudományterületen kerüljön sor workshopok megtartására, a Dunával kapcsolatos különböző hazai és nemzetközi projektek közötti koordináció elősegítésére.
 
 
A konferencia célja
A Duna fontos összekötő szerepet tölt be az Európai Unió és az EU-hoz csatlakozni kívánó országok között. Ebből következően az Európai Unió is igen nagy szerepet szán a Duna, mint Európa egyik legfontosabb és legforgalmasabb vízi útja fejlesztésének.
A második alkalommal megrendezendő nemzetközi tudományos konferencia lehetőséget biztosít a Duna mentén lejátszódó társadalmi-gazdasági-, illetve természeti folyamatok megismerésére, a lehetséges fejlesztési célok és irányok meghatározására, annak érdekében, hogy a Duna menti országok, régiók, térségek és települések jelentős szerepet tölthessenek be Európa fejlődésében. 
A konferencia közvetlen célja a Duna menti országok közötti együttműködések lehetőségeinek feltárása és hatékonyságának erősítése, új együttműködéseken alapuló projektek generálása, továbbá a nemzetközi és az interregionális kapcsolatok bővítése és elősegítése.
A fenti célok mellett lehetőség nyílik a különböző tudományterületek szakembereinek tapasztalatcseréjére és kutatási eredményeinek széles körben történő publikálására.
 
A konferencia weboldala: www.duf.hu/dac / www.duf.hu/english/dac
 
A konferencia helyszíne: Dunaújvárosi Főiskola (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A)
 
A konferencia időpontja: 2009. július 1-2. (szerda és csütörtök)
 
A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol
 
A konferencia tervezett szekciói:
 • Interregionális kapcsolatok
 • Környezetvédelem, környezetgazdálkodás
 • Logisztika, közlekedés
 • Társadalmi-kulturális folyamatok
 • Terület- és településfejlesztés
 • Tudomány és kutatás a Duna mentén
 • Turizmus
 • Városrégiók a Duna mentén
 • Vidékfejlesztés, agrárgazdaság
 • Vízgazdálkodás
 • + Poszter
Információk: komarekl@mail.duf.hu
 
 

Rendező
Dunaújvárosi Főiskola
 
Társrendezők
 
Védnökök
Dr. Molnár Csaba
miniszter
Miniszterelnöki Hivatal
Szabó Imre
 miniszter
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Varga István
miniszter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Varga Zoltán
miniszter
Önkormányzati Minisztérium
Dr. Kovács Miklós
turisztikai szakállamtitkár
Önkormányzati Minisztérium
Dr. Szaló Péter
 területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Dr. Róna Iván
vezérigazgató, Magyar Turizmus Zrt.
Dr. Bognár László CSc
rektor, főiskolai tanár, Dunaújvárosi Főiskola
 

Tudományos Bizottság

Dr. Mezősi Gábor DSc
tanszékvezető, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Dr. Nemes-Nagy József DSc
dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajzi- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Dr. Rechnitzer János DSc
rektorhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Dr. Süli-Zakar István DSc
tanszékvezető, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Dr. Tóth József DSc
egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
Dr. Varga Attila DSc
intézetigazgató, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete
Dr. Káposzta József CSc
egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Dr. Korompai Attila CSc
tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajzi Tanszék
Dr. Polónyi István CSc
dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Marketing Tanszék
Dr. Clement Adrienne PhD
egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Dr. Jancsik András PhD
dékán, tanszékvezető, egyetemi docens, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Tanszék
Dr. Juhász Jácint PhD
dékánhelyettes, egyetemi adjunktus, Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügy Tanszék (Kolozsvár, Románia)
Dr. Milosav Georgijevic PhD
egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mérnöki Kar (Újvidék, Szerbia)
Dr. Szilágyi Györgyi PhD
rektorhelyettes, tanszékvezető, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék (Nagyvárad, Románia)
Dr. Trautmann László PhD
dékán, tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Mikroökonómia Tanszék
Dr. Veres Lajos PhD
 intézetigazgató, főiskolai tanár, Dunaújvárosi Főiskola, Közgazdaságtudományi Intézet, Gazdaságtan Tanszék
Dl. Klaus-Dieter Wagner
osztályvezető, Szövetségi Agrár-közgazdaságtudományi Intézet, Agrárpolitikai, Szociológiai és Regionális Kutatások Osztálya (Bécs, Ausztria)
 

Szervező Bizottság
 
Dr. Komarek Levente PhD
főiskolai docens, Dunaújvárosi Főiskola, Közgazdaságtudományi Intézet,
Gazdaságtan Tanszék
a Szervező Bizottság elnöke
Dr. Kadocsa László PhD
általános és tudományos rektorhelyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár, Dunaújvárosi Főiskola, Déri János Kommunikációs Intézet, Média Tanszék
Horváth László
főigazgató, Dunaújvárosi Főiskola, Gazdasági Hivatal
Molnár István
igazgató, Dunaújvárosi Főiskola, Kerpely Antal Kollégium
Lak Gyöngyi
igazgató, Dunaújvárosi Főiskola, Kommunikációs Központ
Dr. Ruppert László
ügyvezető igazgató, Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Dr. Doór Zoltán
elnök, Magyar Logisztikai Egyesület
Laki Ildikó
tudományos munkatárs, kutató, MTA Szociológiai Kutatóintézet
Ongjerth Richárd
ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Rákóczi Piroska
titkár, Területfejlesztési Tudományos Egyesület
Bajnok Attila
ügyvezető igazgató, Addenda-Yachtlap.hu Kft.
 

  Eseménynaptár