archive

ÁTSOROLÁS

2014. július 10.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésbe felvett hallgatót két teljesített félévet követően át kell sorolni költségtérítéses képzésre ha tanulmányi eredménye a jogszabályi paraméteknek nem felel meg.

 
A/I.
1.)Tanulmányi eredménytől függő átsorolás:
 
Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók átsorolásra kerülnek, ha:
a.) az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, és
b.) nem szerezte meg legalább az ajánlott mintatantervben előírt kreditmennyiség (60 kredit) ötven százalékát (30 kredit)
c.) és nem éri el a meghatározott tanulmányi átlagot.
 
2.) Támogatási időkeret miatti:
 
a.) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. (Pl.: 1 felsőfokú szakkép. + 1 alapkép. + 1 mester kép., de legfeljebb 12 félév)
 
b.) Az adott szak elvégzéséhez rendelkezésre álló államilag támogatott félévek száma legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint a képesítési követelmények jogszabályban meghatározott képzési ideje. (Pl.: BSc szak 7 féléves képzési idő +2 félév, tehát legfeljebb 9 félévet vehet igénybe a támogatási időből ennek a képzésnek a teljesítésére)
 
A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem
sikerült befejezni a félévet.
 
II. Beiratkozáskor a hallgatónak nyilatkoznia kell az eddig felhasznált állami ösztöndíja/államilag támogatott féléveinek számáról.
 
III. A hallgató tanulmányait csak önköltséges/költségtérítéses formában folytathatja, annak figyelmen kívül hagyásával, hogy állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre vették fel ha:
 
· átsorolták a következő tanévre
· kimerítette az a) és b) pontban rendelkezésére álló támogatási időt, vagy
· másik azonos képzési szinten záróvizsgát tett.
 
A hallgató a tanulmányai önköltséges/költségtérítéses formában történő folytatásáról . Amennyiben a hallgató tanulmányait nem kívánja önköltséges/költségtérítéses formában folytatni, erről írásbeli nyilatkozatot kell tennie és a hallgatói jogviszonyamegszűnik.
 
- - - - - - - - - -
 
B/I. Ha az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak hallgatói jogviszonya tanulmányai befejezése előtt megszűnik, vagy tanulmányait önköltséges/költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére ugyanarról a szakról, képzési területről önköltséges/költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató vehető át pályázat alapján.
 
Önköltséges/Költségtérítéses képzésre felvett, átvett hallgató csak két aktív félév után adhat be pályázatot államilag támogatott képzésre.
 
 
II. A pályázatokat írásban az erre rendszeresített nyomtatványon, elektronikus útona neptunon keresztűl kell benyújtani Az eljárásról a TJSZ rendelkezik.
 
 
III. A megüresedett államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az a hallgató vehető át:
 
a.) aki az utolsó két bejelentkezett félévben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át,
b.) az összesített korrigált kreditindex alapján felállított hallgatói rangsor elején áll, a rangsorban minden előtte állót az adott tagozatról, szakról már átvettek, és
c.) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.
 
 
A felállított rangsor szakonként és tagozatonként kerül bontásra.
 
 
A részletes szabályozást a TVSZ 12. fejezete és TJSZ 11-12.§ szakasza tartalmazza.

Eseménynaptár