archive

Tanár-pedagógiai értékelés és mérés tanára (MA)

2012. július 25.

Jelentkezés feltétele

A belépéshez elfogadható bármely tanári MA szakon szerzett végzettség, egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári diploma, tanító, szakoktató, gyógypedagógus vagy szociálpedagógus végzettség.


Mintatanterv

 

Felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
 

Általános pontszámítás

felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 24 pont

oklevél minősítése alapján maximum 60 pont
 

Többletpont

maximum 16 többletpont adható

előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

- fogyatékosság

- gyermekgondozás

- halmozottan hátrányos helyzet

- hátrányos helyzet

1. nyelvvizsga / közép C: 8 pont

szakirányú pedagógusi vagy szakmai gyakorlat: 8 pont

 

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése

Pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára

Teacher of educational assessment and measurement

 

A képzés időtartama

3 (2) félév

 

A képzés helyszíne

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

 

A képzés célja 

A képzés célja a nemzetközi és a hazai pedagógiai értékelési kultúra elméleteinek, gyakorlatainak és eljárásainak megismertetése, olyan tanárok képzése, akik képesek ezeknek az ismereteknek önállóan és kreatív módon való alkalmazására a tanulói és az iskolai értékelés területén. Ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi mérések lebonyolítására, azok eredményeinek értelmezésére. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

Főbb tanulmányi területek

 

Szakterületi ismeretek:

- A pedagógiai értékelés társadalmi hátterére vonatkozó ismeretek (A teljesítményértékelés története és társadalmi funkciói. Értékelési és vizsgarendszerek összehasonlító vizsgálata.).

- A tudásra vonatkozó ismeretek (A tudás pszichológiai, szociológiai, filozófiai elméletei. A tudáskoncepciók fejlődése. Modern tudáskoncepciók.)

- A pedagógiai értékelés folyamatára és formáira vonatkozó ismeretek (A tanulói teljesítmények, tantárgyi és tantárgyközi kompetenciák diagnosztikus, fejlesztő és minősítő értékelése az oktatási folyamatban. Intézményi szintű értékelések, mérések, vizsgák. Rendszerszintű értékelés, a legfontosabb hazai és nemzetközi mérések.)

- Az értékeléssel és méréssel kapcsolatos kompetenciák (Kompetenciamérések megtervezése, mérőeszköz-készítés, az adatok értelmezése. A hozzáadott érték mérése. Rendszerszintű mérések eredményeinek sokoldalú értelmezése. Statisztikai adatfeldolgozás.)

- A szakma gyakorlásával összefüggő (pl. a tantestületeken belüli, új, szakmai és presztízshelyzetekkel is összefüggő) sajátos módszerek és kompetenciák kiemelt kezelése ( pl. az együttműködéshez, a team munkához, a feladat meghatározáshoz, a tervezéshez, a programszervezéshez szükséges felkészültség).

 

Szakmódszertani ismeretek:

Szakmai szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó ismeretek mélyítése. Az értékelés metodikájára vonatkozó ismeretek (Az értékelésmérés- és tesztelméleti, statisztikai, pszichometriai alapjai. Kvantitatív és kvalitatív értékelés. Informatikai technológiák az értékelés, mérés folyamatában.)

 

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása

Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok
 

A záróvizsgára bocsátás feltételei

- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,

- két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.
 

Az egy félévre megállapított tandíj összege

A költségtérítés összege 2011-ben: 120.000 Ft/félév

 

A jelentkezés formája

Mivel az Oktatási Hivatal mostantól az elektronikus jelentkezést preferálja, e-jelentkezni a www.felvi.hu/e-felveteli oldalon ajánlatos.

A papír alapú, ingyenes Felsőoktatási Felvételi Jelentkezési Lapokhoz sajnos már csak személyesen, az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban (1088 Budapest, Reviczky utca 6.), vagy az Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságain (Veszprém, Miskolc, Szeged, Kaposvár, Debrecen, Győr, Bp.) lehet.

A normál felvételi eljárási díja változatlanul 9000 forint, amely három jelentkezés díját foglalja magában. Pótfelvételi eljárási díja 5000 Ft.

 

A jelentkezési lapot és a rendelkezésre álló dokumentum másolatokat a következő címre kell beküldeni:

 

"Felsőoktatási felvételi jelentkezés"

Oktatási Hivatal

1380 Budapest,

Pf. 1190

 

 A jelentkezési lapok, e-jelentkezések kitöltésében segít a DF Felvételi Iroda 

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda

Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177 (25) 551-177 , 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu

 

Jelentkezési határidő 

Minden év február 15-e, illetve az augusztusi pótfelvételi ideje

 

A képzés indításának feltétele

A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár