archive

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

2014. július 26.

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management at ISCED level 5)

 Mintatanterv

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

 

- szakképzettség:

- felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon


- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Small and Medium Enterprises

 

- választható szakirányok:

kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises),

 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

 

Képzési ág: üzleti

Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

 

3615 Statisztikai ügyintéző

3631 Konferencia- és rendezvényszervező

3632 Marketing- és pr-ügyintéző

3641 Személyi asszisztens

4112 Általános irodai adminisztrátor

4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;

- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább

90 kredit;

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

 

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

 

A projektmenedzsment szakirányon továbbá ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

a) kognitív (szakmai) kompetenciák:

- jogszabályok ismerete, alkalmazása;

- gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;

- rendszerező-képesség, szervezőkészség;

- áttekintő-, és következtetési képesség, döntésképesség;

- rendszerekben való gondolkodás;

- pontosság, prezentációs készség, önállóság;

- szakmai kommunikációs készség;

- eredményorientáltság;

 

b) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen)

- a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés előkészítési és operatív feladataiban aktív részvétel;

- pályázati lehetőségeket felkutatása, annak előkészítésében és megírásában való részvétel;

- önálló munkavégzés és csoportmunka;

- prezentációs technikák alkalmazása;

 

kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá

- a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazza;

- a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli;

- a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik;

- a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerése, közreműködik annak minimalizálásában;

 

 

c) önállóság és felelősség a munkafeladatokban:

- hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;

- felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;

- a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;

- a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;

- álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;

- szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;

- szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata.

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;

- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

- A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják.

- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a a DF Kiemelt sportösztöndíjára.

- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.

- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt:
felveteli@uniduna.hu

 

Eseménynaptár