archive

Kommunikáció és média

2014. július 26.
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (Communication and Media at ISCED level 5)

Mintatanterv

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettségek:

- felsőfokú kommunikátor-asszisztens


- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Assistant Communicator


- választható szakirányok:

- kommunikátor szakirány (Assistant Communicator)

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

Képzési ág: társadalomismeret

Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

 

1416 Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező

2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

 

4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

kredit

- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55 %–45 %;

- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatás szakképzés célja olyan média szakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és terepeken egyaránt.

A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény – önkormányzat, alapítvány, államigazgatási, érdekvédelmi, és civil szervezet, kommunikációs cég – alkalmazottjaként a belső és külső kommunikációs kapcsolatok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes arculatáért is.

A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) A képzésben elsajátítandó tudás, ismeret:

- a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom, információ és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei;

- a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete, hatásmechanizmusai és működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói;

- a társadalmi és tömegkommunikáció interpretációi és gyakorlati alkalmazási területei, és annak eszközei;

- a tömegkommunikáció (média) szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása;

- tömegkommunikációs (média) eszközök, mediatizált (info)kommunikációs gyakorlat;

- közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek és hatásmechanizmusok;

- pszichológiai és etikai alapismeretek;

- vállalati kommunikációs és alapvető gazdasági és menedzsment-ismeretek;

- a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai megoldások elméleti és gyakorlati ismeretei;

 

b) készségek, képességek:

- önállóság és felelősség a munkafeladatokban;

- a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban;

- a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati munka során;

- a társadalmi és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása;

- a társadalmi és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő produktív munkavégzés;

- a tömegkommunikáció (média) intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő munkakörök, feladatok ellátása, ebben a szektorban dolgozó felsővezetők munkájának támogatása;

- együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs készség, hatékony munkavégzés;

- egy adott piaci-gazdasági szereplő, vállalkozás szervezeten belüli, szervezeten kívüli, illetve szektorközi (államigazgatás, gazdaság, civil szféra) kommunikációs feladatainak gyakorlati alkalmazása.

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 15 kredit;

- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják.

Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DF Kiemelt sportösztöndíjára.

Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.

Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: felveteli@unidna.hu!

Eseménynaptár