archive

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

2014. július 26.
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés (Television Production at ISCED level 5)

 Mintatanterv

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettségek: felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Television Production Assistant

 

3. Képzési terület: művészet; további képzési terület: társadalomtudomány

Képzési ág: film- és videoművészet

Besorolási alapképzési szak: televíziós műsorkészítő; további besorolási szak: kommunikáció és médiatudomány

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;

- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási képzés célja olyan szakemberek képzése, akik műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rendezői, operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában felkészültek televíziós műfajokban, televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni; részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatokat megoldani. Továbbá olyan szakemberek képzése, akik a televíziós műsorkészítés valamennyi részegységében asszisztensi feladatkörök ellátására képesek, akik elméleti és gyakorlati alapismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén, és képesek a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek felhasználására.

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) a megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

- a médiaismeret, műfaji ismeretek alapjai;

- a televíziós technika működésével kapcsolatos ismeretek;

- műsorvezetési, szerkesztési, riporteri, vágó, operatőri, hang, látvány és dramaturgiai alapismeretek, cross-média ismerete;

b) jártasság, képességek:

- bármilyen művészeti alkotás, társadalomtudományi jelenség, a köznapi és művészeti vizuális látványok analizálására és szintetizálására a tudomány határterületi tudatosságára emelve, munka és tanulási körülmények között;

- önálló televíziós műfaj (interjú, riport, dokumentumfilm, stb.) megvalósításában a menedzsment tagjaként részt venni;

- a televíziós műsorkészítés valamennyi folyamatát részben önállóan vagy menedzsment tagjaként irányítani;

- elemzések és prezentációk elkészítésére;

- egyszerűbb gyakorlatok elkészítésére, a televíziós műfajok alapegységén át az egyszerűbb műsorokig;

- a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm műfajaiban és eljárásaiban tapasztaltak hasznosítására;

- művészeti végzettséggel rendelkező szakemberek mellett asszisztensi feladatok ellátására;

- képalakítási technikák felhasználására.

 

b) önállóság, felelősség:

- csapatmunkában való részvétel képessége;

- munkahierarchiába való beilleszkedés képessége;

- kiemelkedő magyar nyelvű kommunikációs képességek;

- vizuális ítéletalkotás;

- interpretáció képessége;

- vizuális memória és fantázia;

- alkotókészség;

- tolerancia;

- empátia;

- hír- és témaérzékenység;

- felelősségvállalás.

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;

- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják.

Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DF Kiemelt sportösztöndíjára.

Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.

Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: felveteli@uniduna.hu!

Eseménynaptár