archive

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 
ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36
"A munka világa és a Dunaújvárosi Főiskola közötti kapcsolatok erősítése
a Dunaújvárosi kistérségben és a Közép-Dunántúli Régióban"
 
KUTATÁSI ÜTEMTERV
 
Kutatási Tevékenység
A tevékenység tartalmának részletes ismertetése
Tevékenység eredménye
Megvalósításért felelős szervezet
Megvalósítás kezdete
Megvalósítás vége
Hallgatók körében végzett kutatás
 
A főiskola jelenlegi és végzett hallgatóinak körében egy kutatás lefolytatása (primer és szekunder kutatás)
 
Dunaújvárosi Főiskola
 
2006.
október
2007. augusztus
Szakmai gyakorlati helyek és álláslehetőségek kutatása
A régióban bejegyzett szervezetek körében egy kutatás lefolytatása
Dunaújvárosi Főiskola
 
2007.
február
2008.
május
Munkaerő-piaci kutatás Pusztaszabolcson
 
Pusztaszabolcs munkaerő-piaci helyzetének feltárása, elemzése, a Dunújvárosi Főiskola hallgatói számára potenciális gyakorlati helyek és munkáltatók felkutatása.
 
Dunaújvárosi Főiskola
 
2007.
február
2007.
december
Fogyasztási szokások és hulladék-képződés vizsgálata lakótelepi környezetben
 
Felmérés a különböző szociális viszonyok között élők által termelt csomagolási hulladékok mennyiségi és minőségi viszonyainak tisztázására.
 
A Dunaújvárosi Főiskola által a hulladékgazdálkodás c. tárgy keretében nyújtott képzés gyakorlati célú kiegészítése, ezáltal gyakorlati képzőhelyek biztosításával, elméleti vizsgálómódszerekre alapozva.
 
A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő felmérési eljárás kivitelezése a Főiskola és munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében.
 
 
A szelektív gyűjtés jobb megszervezéséhez szükséges hulladék komponensek meghatározása.
 
Dunaújvárosi Főiskola
 
2006.
 október
2007.
július
 
 
A ROP 3. 3. projekt során megvalósuló kutatások
A projekt keretein belül 4 kutatás megvalósulását tervezzük:
 
I. A Dunaújvárosi Főiskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása
II. Gyakorlati helyek és álláslehetőségek a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói számára a Közép-Dunántúli Régióban
III. Munkaerő-piaci felmérés Pusztaszabolcson
IV. Fogyasztási szokások és hulladékképződés vizsgálata lakótelepi környezetben
 

 
I. A Dunaújvárosi Főiskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása
 
1.   A projekt által megvalósítandó célok
a.    A kutatás célja, hogy a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói számára megkönnyítse a felsőoktatásból a munka világába való átmenetet.
b.   A Dunaújvárosi Főiskola által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a Főiskola és munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében. A vevői elégedettség vizsgálata a munkáltatók, végzett hallgatók, végzős hallgatók, és a képzésben részt vevő aktív hallgatók vizsgálata.
c.    A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében általános helyzetfelmérés melynek során:
·     a végzős hallgatók kiválasztott csoportjának bevonása a partnerek munkájába, ezáltal gyakorlati képzőhelyek biztosítása
·     jelenlegi hallgatók és volt hallgatók tervezett adatbázisának létrehozása és gondozása
·     az adatbázison alapuló beválás-vizsgálat megtervezése, lebonyolítása, értékelése
·     a beválás-vizsgálat eredményeinek gyakorlati hasznosításának elősegítése
·     (javaslat: az eredmények beillesztésére a készülő képzési tervbe, tantervbe, modulprogramokba)
d.   A kutatás adatainak és eredményeinek felhasználásával:
·     A hallgatók és partnerszervezetek igényeit kielégítő, szakmai szolgáltatásokat biztosító Karrier Iroda létrehozása, fejlesztése.
·     A meglévő oktatási anyagok módszerek és módszertani tananyagok szükség szerinti átdolgozása új tananyagok kidolgozása.
 
2.   A kutatás célja
Feltárni a Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak (végzett, jelenlegi) képességeit, készségeit, kompetenciáit.
 
3.   A projekt célcsoportja
A hallgatók:
·     a főiskola jelenlegi hallgatói
·     a főiskola végzett hallgatói
 
4.   A vizsgálat fő kérdései
A DF hallgatóinak, végzettjeinek a képzés során fejlesztett és elsajátított kompetenciáinak összeállítása, szakmai kvalitásának és igényeinek számbavétele
Vizsgálatunk során arra a kérdésre is keressük a választ, hogy miként vélekednek a képzésről a legfontosabb szereplők, a - volt és jelenlegi - hallgatók. A képzéssel kapcsolatos elégedettség alapján következtetünk majd a szakmai kompetenciákra.
 
Kiemelt területként
·     A kérdőíves vizsgálat központi kérdése a megcélzott csoport tagjainak szakmai pályafutása, karrierje.
·      Ez a téma részletesen értelmezve vizsgálható, adatokat gyűjtve az előzményekről, tehát az iskolai útról, a tanulmányokról, a pályaválasztás kérdéséről.
·     A várható és a bejárt szakmai karriert a maga teljességében kívánatos áttekinteni.
·     A vizsgálat e kérdéskörre is kiterjed, azaz milyen szakmai kvalitásúak, volt és jelenlegi hallgatóink?
 
5.   A vizsgálat módszere
·     Kérdőíves vizsgálat (végzettek, végzősök egyéb aktív hallgatók),
·     A kérdőíves kutatási eredmények feldolgozásához szükséges egy olyan adatbázis kialakítása, amely tartalmazza a kérdőív egyes kérdéseit, és segít azok hatékony feldolgozásában. Ezen adatbázis segítésével készítik majd el a kutatás eredményeit közlő tanulmányt.
·     Kiegészítve statisztikai adatok háttérelemzésével (főiskolai adatbázisok)
·     Irodalomkutatás: a vonzáskörzetben eddig, a témában folytatott kutatások összegyűjtése, elemzése
 
6.   A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak szerepe a kutatásban
A hallgatók egyrészt a kutatás fő célcsoportját alkotják, és így a kutatási tevékenység rájuk irányul.
Másrészt a megfelelő kompetenciával rendelkező hallgatók részt vesznek majd a kutatás lebonyolításában is. Ők bonyolítják le majd a kérdőívek lekérdezését és az eredmények adatbázisba való felvitelét.
Harmadrészt a kutatás eredményét a későbbiekben közvetetten a hallgatók is hasznosítani tudják majd azáltal, hogy a rendelkezésre álló adatbázis alapján specifikus képzéseket, módszereket alakít ki a főiskola, illetve a kutatás multiplikatív hatásának köszönhetően a Karrier Iroda fejlődni fog, így több szolgáltatást tud nyújtani a hallgatók számára.
A kutatásba bevonni kívánt hallgatók létszáma:
·     Lekérdezés: 20 fő
·     Kódolás: 10 fő
 
7.   A kutatás várható eredménye
Egy átfogó helyzetkép a Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak és a főiskolán végzettek a képzésről kialakított véleményének vizsgálata, melynek segítségével rövidtávú tervezési és előrejelzési javaslat készíthető.
 

 
II. Gyakorlati helyek és álláslehetőségek a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói számára a Közép-Dunántúli Régióban
 
1.   A projekt által megvalósítandó célok
a.    A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak, gyakorlati tapasztalatszerzésének előmozdítása, ennek kapcsán a Főiskola partnerségi rendszerén alapuló információk begyűjtése, elemzése, hasznosítása, megkönnyítve ezzel a hallgatók munkaerő-piacra történő belépését.
b.   A Dunaújvárosi Főiskola és partnereinek (gazdasági, egyéb) kapcsolatainak:
·     feltárása
·     leírása
·     definiálása
·     új kapcsolatok kiépítésének elősegítése.
c.    A Dunaújvárosi Főiskola által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a Főiskola és munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében. A vevői elégedettség vizsgálata a munkáltatók, a Főiskola jelenlegi képzési partnerei - szakmai gyakorlati helyek, volt hallgatóinak munkáltatói és a potenciális munkáltatói körében.
d.   A kutatás adatainak és eredményeinek felhasználásával:
·     A hallgatók és partnerszervezetek igényeit kielégítő, szakmai szolgáltatásokat biztosító Karrier Iroda létrehozása, fejlesztése.
·     Partnerek igényein alapuló másodkutatások indukálása hallgatók bevonásával.
·     Tréning típusú képzések lebonyolításában való közreműködés.
·     Szakmai gyakorlati helyek felkutatása, kapcsolatainak ápolása, fenntartása, képzésbe való bevonása.
 
2.   A kutatás célja
Képet kapni a Dunaújvárosi Főiskola partnereinek igényeiről, elvárásairól.
Gyakorlati helyeket és képzési lehetőségeket biztosítani a hallgatók számára, amelyek gyakorlati és szakmai kompetenciájuk, készségeik fejlesztésben tevékenyen jelen lesznek.
 
3.   A projekt célcsoportja
·     gazdasági szereplők, vállalkozások
·     önkormányzatok
·     munkaerőpiac szereplői
·     civil szervezetek
·     a térség egyéb szereplői
 
4.   A vizsgálat fő kérdései
 
A DF és regionális potenciális és valós partnerei közötti kapcsolat:
·     mélysége,
·     formái,
·     hatása a főiskola helyzetére, képzési funkciójára.
·     A DF által nyújtott szolgáltatások hatnak-e a kapcsolatra, milyen mértékben, hogyan!
 
A vevői elégedettség a partnerek felől hogyan befolyásolja a Főiskolai képzési struktúráját!
 
5.   A vizsgálat módszere
A kutatás fő helyszíne a Közép-Dunántúli Régió egyes kistérségei (kiemelten a Dunaújvárosi kistérség), azon települések, ahol a DF-val kapcsolatban álló vállalkozások, civil szervezetek, gazdasági partnerek, vállalkozások, gyakorlati képzőhelyek, azaz a DF partnerei és potenciális partnerei megtalálhatók.
·     Kérdőíves vizsgálat
·     kiegészítve statisztikai adatok háttérelemzésével (munkaerő-piaci elemzések)
·     strukturált mélyinterjúk a kutatás valamennyi célcsoportjával
·     irodalomkutatás, a vonzáskörzetben, eddig, a témában folytatott kutatások összegyűjtése, elemzése, valamint a nemzetközi gyakorlatok - best practice összegyűjtése és feldolgozása
·     A kérdőíves kutatási eredmények feldolgozásához szükséges egy olyan adatbázis kialakítása, amely tartalmazza a kérdőív egyes kérdéseit, és segít azok hatékony feldolgozásában. Ezen adatbázis segítésével készítik majd el a kutatás eredményeit közlő tanulmányt.
 
6.   A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak szerepe a kutatásban
A megfelelő kompetenciával rendelkező hallgatók részt vesznek majd a kutatás lebonyolításában. Ők bonyolítják le majd a kérdőívek lekérdezését és az eredmények adatbázisba való felvitelét.
A kutatás eredményét a későbbiekben közvetetten a hallgatók is hasznosítani tudják majd azáltal, hogy a rendelkezésre álló adatbázis alapján a főiskola, illetve a Karrier Iroda információt tud nyújtani számunkra a szakmai gyakorlati helyekkel és álláslehetőségekkel kapcsolatban.
A kutatás multiplikatív hatásának köszönhetően pedig a főiskola fejlődni fog, így több szolgáltatást tud nyújtani a hallgatók számára.
A kutatásba bevonni kívánt hallgatók létszáma:
·     Lekérdezés: 40 fő
·     Kódolás: 20 fő
 
7.   A kutatás várható eredménye
Egy átfogó helyzetkép a Dunaújvárosi Főiskola partnereiről a felsőoktatás gazdasági munkaerő-piaci szféra kapcsolatáról a legfontosabb vevők felé (partner munkaerő-piac), melynek segítségével rövid távú tervezési és előrejelzési javaslat készíthető.
 

 
    III. Munkaerő-piaci felmérés Pusztaszabolcson
 
1.   A projekt által megvalósítandó célok
a.    A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak a Közép-Dunántúli Régióban tartása érdekében a térség egy kistérségében próbafelmérés végzése, hatékony mérés esetén a vizsgálat későbbiekben más kistérségekre és településekre is kiterjeszthető.
b.   Pusztaszabolcs munkaerő-piaci helyzetének feltárása, elemzése, a Dunújvárosi Főiskola hallgatói számára potenciális gyakorlati helyek és munkáltatók felkutatása.
c.    A Dunaújvárosi Főiskola által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a Főiskola és munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében.
d.   A kutatás adatainak és eredményeinek felhasználásával:
·     Partnerek igényein alapuló másodkutatások indukálása hallgatók bevonásával.
·     A meglévő oktatási anyagok módszerek és módszertani tananyagok szükség szerinti átdolgozása új tananyagok kidolgozása, a térség munkaerő-piaci igényeknek megfelelően.
·     Szakmai gyakorlati helyek felkutatása, kapcsolatainak ápolása, fenntartása, képzésbe való bevonása.
 
2.   A kutatás célja
·     Képet kapni Pusztaszabolcs munkaerő-piaci szereplőiről, valamint Pusztaszabolcs térségében a lehetséges partnereinek igényeiről, elvárásairól.
·     Gyakorlati helyeket és képzési lehetőségeket biztosítani a hallgatók számára, amelyek gyakorlati és szakmai kompetenciájuk, készségeik fejlesztésben tevékenyen jelen lesznek.
·     Olyan tudományos kutatások végzése Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak segítségével, amely Pusztaszabolcs Önkormányzata számára segíti a munkahelyteremtő programok kialakítását
 
3.   A projekt célcsoportja
A pusztaszabolcsi munkaerő-piaci szereplői:
·     gazdasági szereplők, vállalkozások
·     önkormányzatok
·     munkaerőpiac szereplői, alkalmazottak, munkanélküliek
·     civil szervezetek
·     a térség egyéb szereplői
 
4.   A vizsgálat fő kérdései
Pusztaszabolcs milyen munkaerő-piaci, gazdasági struktúrával rendelkezik?
Van- e igény a Dunaújvárosi Főiskolán végzett és tanuló hallgatókra a település gazdaságában, munkaerő-piacán?
Milyen igényt és követelményt támaszt a település a DF-en végzett munkavállalókkal és tudásukkal, ismereteikkel, szakmai és egyéb kompetenciájukkal szemben?
 
5.   A vizsgálat módszere
A kutatás fő helyszíne a Közép-Dunántúli Régió egy kiemelt települése és kistérsége Pusztaszabolcs, ahol a DF-val kapcsolatban álló vállalkozások, civil szervezetek, gazdasági partnerek, vállalkozások, gyakorlati képzőhelyek, azaz a DF partnerei és potenciális partnerei megtalálhatók.
·     Kérdőíves vizsgálat (végzettek, végzősök egyéb aktív hallgatók),
·     kiegészítve statisztikai adatok háttérelemzésével (munkaerő-piaci elemzések)
·     irodalomkutatás: eddig a témában folytatott kutatások összegyűjtése, elemzése
·     A kérdőíves kutatási eredmények feldolgozásához szükséges egy olyan adatbázis kialakítása, amely tartalmazza a kérdőív egyes kérdéseit, és segít azok hatékony feldolgozásában. Ezen adatbázis segítésével készítik majd el a kutatás eredményeit közlő tanulmányt.
 
6.   A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak szerepe a kutatásbaN
A megfelelő kompetenciával rendelkező hallgatók részt vesznek majd a kutatás lebonyolításában. Ők bonyolítják le majd a kérdőívek lekérdezését és az eredmények adatbázisba való felvitelét.
A főiskola és a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány között lévő szoros partnerség szintén hasznos lehet a hallgatók számára azáltal, hogy a szervezet szakmai gyakorlatot tud biztosítani számukra saját irodájában, illetve más partnerszervezeteinek segítségével.
A kutatás eredményét a későbbiekben közvetetten a hallgatók is hasznosítani tudják majd azáltal, hogy a rendelkezésre álló adatbázis alapján a főiskola, illetve a Karrier Iroda információt tud nyújtani számunkra a szakmai gyakorlati helyekkel és álláslehetőségekkel kapcsolatban.
A kutatás multiplikatív hatásának köszönhetően pedig a főiskola fejlődni fog, így több szolgáltatást tud nyújtani a hallgatók számára.
A kutatásba bevonni kívánt hallgatók létszáma:
·     Lekérdezés: 10 fő
·     Kódolás: 5 fő
 
7.   A kutatás várható eredménye
Pusztaszabolcs munkaerő-piaci helyzetének átfogó ismerete, valamint a DF hallgatói számára a potenciális és a jelenlegi kapcsolatok feltárása.
 

 
    IV. Fogyasztási szokások és hulladékképződés vizsgálata lakótelepi környezetben
 
1.   A projekt által megvalósítandó célok
a.    Felmérés a lakótelepen és kertes családi házakban élők fogyasztási szokásainak tisztázására.
b.   Felmérés a különböző szociális viszonyok között élők által termelt csomagolási hulladékok mennyiségi és minőségi viszonyainak tisztázására.
c.    A Dunaújvárosi Főiskola által a hulladékgazdálkodás c. tárgy keretében nyújtott képzés gyakorlati célú kiegészítése, ezáltal gyakorlati képzőhelyek biztosításával, elméleti vizsgálómódszerekre alapozva.
d.   A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő felmérési eljárás kivitelezése a Főiskola és munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében.
·     a végzős hallgatók kiválasztott csoportjának bevonása munkába,
e.    A kutatás adatainak és eredményeinek felhasználásával megvalósul:
·     A felmérésben résztvevő hallgatók szemléletváltása,
·     A Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájának tájékoztatása.
·     A hulladékgyűjtéssel hivatásszerűen foglalkozó Dunanett Kft. tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtés jobb megszervezése érdekében.
 
2.   A kutatás célja
  • Képet kapni a Dunaújvárosban élő - különböző szociális helyzetben levő - személyek fogyasztásáról és a vele kapcsolatos hulladékképződésről.
  • Feltárni az adott szociális helyzetű csoportok hulladéktermelő képességét.
  • Feltárni az egyes körzetekben képződő hulladékok fő összetevőit.
  • Fentiekkel összefüggésben felmérési és értékelési technikák megismertetése a hallgatókkal, későbbi sikeres hulladékgazdálkodási munkakörben való sikeres beilleszkedésük érdekében.
3.   A projekt célcsoportj
a.    Dunaújváros lakosai:
·     Dunaújváros véletlenszerűen kiválasztott háztartásai
·     Lakásszövetkezetek
·     a térség egyéb szereplői
b.   A hallgatók:
·     a DF jelenlegi hulladékgazdálkodást c. tárgyat tanuló hallgatói
·     egyéb érdeklődő hallgatók
 
4.   A vizsgálat fő kérdései
A különféle szociális körülmények között levő lakótelepi háztartások hulladéktermelő képességének felmérése.
A különféle fogyasztási modellt követő háztartások által termelt hulladékok összetételére és fő komponenseire ható tényezők meghatározása.
 
5.   A vizsgálat módszere
A kutatás fő helyszíne Dunaújváros, kiemelten a lakótelepi lakások és a kertvárosi házak.
Előre összeállított kérdőíveken alapuló személyes interjúk révén mérik fel a főiskolások a fogyasztást, vele együtt fény derül a csomagolóanyagok mennyiségére és minőségére is.
A felmérésből kapott adatokat adatbázisba rendezve statisztikai vizsgálatokkal, korrelációanalízissel és regressziószámítással határozzuk meg az adott faktorok közötti szignifikáns összefüggéseket.
 
6.   A Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak szerepe a kutatásban
A megfelelő kompetenciával rendelkező hallgatók részt vesznek majd a kutatás lebonyolításában. Ők bonyolítják le majd a kérdőívek lekérdezését és az eredmények adatbázisba való felvitelét.
A főiskola megkérdezettek között a későbbiekben kialakuló között lévő szoros partnerség szintén hasznos lehet a hallgatók számára azáltal, hogy a szervezetek szakmai gyakorlatot tudnak biztosítani nekik.
A kutatásba bevonni kívánt hallgatók létszáma:
·     Lekérdezés: 20 fő
·     Kódolás: 10 fő
 
7.   A kutatás várható eredménye
Egy átfogó helyzetkép feltárása Dunaújváros adott fogyasztási és szociális viszonyai között képződő lakótelepi és kertvárosi lakóinak fogyasztásáról és a vele kapcsolatos hulladékképződés mennyiségi és minőségi összefüggéseiről.
A szelektív gyűjtés jobb megszervezéséhez szükséges hulladék komponensek meghatározása.
 
8.   Megkérdezettek köre
Lakótelepi háztartások
Kertvárosi háztartások
 
A Dunaújvárosi Főiskola kutatói a pályázat kapcsán 2006. december- januárban felmérést végeznek kb. ezer dunaújvárosi háztartásban. A tudományos célokat szolgáló felmérés célja a keletkező hulladékok minőségének és mennyiségének tisztázása a fogyasztási szokások vizsgálatán keresztül. A felmérést végző személyek főiskolai hallgatók, akik személyazonosságukat fényképes kitűzővel és pecsétes megbízólevéllel igazolják.
Kérjük a kedves dunaújvárosi lakosokat, hogy megértéssel fogadják a felmérőket, ezzel is támogatva a DF-en folyó kutatómunkát. A kapott válaszokat a felmérők bizalmasan kezelik, azok személytelenül fognak a jelentésekbe kerülni.
 

    Eseménynaptár