fejlec_uniduna_elj_tanulj Középeurópai Technológiai és Innovációs Közhasznú Kft.

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004

 
  1. Fejezet száma, megnevezése:
     XX. Oktatási Minisztérium
  1. Költségvetési szerv
 
a)  azonosító adatai:
- törzskönyvi nyilvántartási szám  (PIR törzsszám): 320988
- megnevezése:  Dunaújvárosi Főiskola
- székhelye:  2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.
- szakágazati besorolása (TEAOR szám, megnevezés):   80300 Felsőoktatás
- alapító okirat száma, kelte:      száma: 8.815/3/2001., kelt:2001. június 25.
 
b)  szervezeti felépítése / az SZMSZ mellékletét képező séma szerint/
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma
 
    Oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő):
 
Gépészeti Intézet: 30
Informatikai Intézet:  31
Anyagtudományi és Kohászati Intézet:    11
Közgazdasági Intézet:     37
Vezetési és Szervezési Intézet    Tervezés alatt
Tanárképző Intézet:   14
Természettudományi Intézet:    21
Kommunikációs Intézet: Tervezés alatt
 
    Oktatási szervezeti egységek összesen: 144 fő
 
Nem oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő):
 
Főigazgatói Hivatal: 6
Gazdasági Hivatal:
    Gazdasági Osztály: 26
    Műszaki és Vagyonvédelmi Főosztály   21
Főiskolai Könyvtár:  10
Kollégium: 12
Számítástechnikai Szolgáltató Központ:  4
Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal: 16
Idegennyelvi Lektorátus:     21
Távoktatási Központ:     1
Testnevelési és Sportiroda:  4
Minőségbiztosítási Iroda:    1
Térségfejlesztési Kutatócsoport:    1
Nemzetközi és Pályázati Iroda:     Tervezés alatt
 
     Nem oktatási szervezeti egységek összesen: 123 fő
 
    Összesen:   267 fő
 
c)  szervezeti kapcsolódásai
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:      --
 
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:  --
 
 
d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
 
Az államháztartásról
1992. évi XXXVIII. törvény
A felnőttképzésről
   2001. évi CI. törvény
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2001. évi C. törvény
A tankönyvpiac rendjéről
2001. évi XXXVII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi VI. törvény
Az államtitokról és a szolgálati titokról
1995. évi LXV. törvény
A munkavédelemről
1993. évi XCIII. törvény
A felsőoktatásról
1993. évi LXXX. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény
A Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXII. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1992. évi LXVI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXIII. törvény
A Büntető Törvénykönyvről
1978. évi IV. törvény
A polgári törvénykönyvről
1959. évi IV. törvény
Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről
1964. évi 11. törvényerejű rendelet
Az államháztartás működési rendjéről
217/1998. (XII.30). Korm. r.
A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról
147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól
91/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet
A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről
77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet
Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról
51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet
A külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről
157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről
129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet
A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről
51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól
269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
A főiskolai szintű üzleti kommunikáció alapképzési szak képesítési követelményeiről
263/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól
201/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról
200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről
199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról
120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről
97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról
209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet
A diákigazolványról
30/1999. (II. 15.) Korm. rendelet
Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet
A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről
23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet
A természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről
166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet
A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről
142/1997. (VIII. 29.) Korm. rendelet
A tanári képesítés követelményeiről
111/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet
A nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak képesítési követelményeiről
46/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről
45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
Az egészségbiztosítási szak képesítési követelményeiről
169/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet
A humán erőforrás menedzser szak képesítési követelményeiről
168/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet
A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről
157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények létesítésének és megszüntetésének eljárási rendjéről
96/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A minősített adat kezelésének rendjéről
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról
54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
Az iskolarendszeren kívüli magánoktatás egyes kérdéseiről és az oktatói munkaközösségekről
36/1990. (II. 28.) MT rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
4/1984. (I. 23.) EüM rendelet
A doktori képzésben részt vevők sorkatonai szolgálathalasztásáról és tartalékos katonai szolgálat alóli ideiglenes mentesítéséről
26/1997. (XII. 5.) HM rendelet
A külföldi hallgatók felvételének, jogállásának és tanulmányainak szabályairól, a juttatások és a tandíjfizetés rendjéről
9/1995. (VII. 21.) HM rendelet
Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet
A magyar felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére nyújtható juttatásokról, azok nyilvántartásáról és a hallgatók által fizetendő térítésekről
30/1998. (VI. 25.) MKM rendelet
Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzéssel összefüggő eljárások díjának befizetéséről
24/1998. (V. 27.) MKM rendelet
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról
23/1998. (V. 15.) MKM rendelet
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács szervezetéről, működéséről és megválasztásának rendjéről
15/1997. (III. 12.) MKM rendelet
A felsőoktatásban tanuló hallgatók és az oktatók szakmai könyvekkel és folyóiratokkal történő jobb ellátásával kapcsolatos források elosztásáról
7/1997. (II. 13.) MKM rendelet
A felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról
6/1997. (II. 12.) MKM rendelet
A rektorokkal és a főiskolai főigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlásáról
1/1995. (III. 17.) MKM rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet
A Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjai elnyerésére pályázók által fizetendő eljárási díjakról
5/1992. (III. 25.) MKM rendelet
A magyar oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiek oktatási és ellátási költségeiből származó bevételekkel kapcsolatos gazdasági kérdésekről
20/1988. (IX. 13.) MM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
Az Oktatási Minisztérium által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről
33/2002. (V. 18.) OM rendelet
A nem állami fenntartású felsőoktatási kollégiumok (diákotthonok) támogatásáról
25/2002. (V. 17.) OM rendelet
A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról
10/2002. (IV. 12.) OM rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet
A hallgatói sport- és kulturális normatíva elosztásáról
22/2001. (VII. 18.) OM rendelet
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
12/2001. (IV. 28.) OM rendelet
A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról
7/2001. (II. 23.) OM rendelet
A Széchenyi István Ösztöndíjról
6/2001. (II. 23.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról
33/2000. (XII. 26.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről
30/2000. (X. 11.) OM rendelet
A természettudományos felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről
7/2000. (IV. 7.) OM rendelet
Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről
24/1999. (VI. 25.) OM rendelet
A felsőoktatási intézményhálózat átalakításának támogatásáról
23/1999. (VI. 9.) OM rendelet
A diákigazolványok előállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendjéről
15/1999. (III. 24.) OM rendelet
EGYEZMÉNY felsőoktatással összefüggő tanulmányok, oklevelek és fokozatok elismeréséről az Európai Régió államaiban
1983/7. Nemzetközi Szerződés a művelődési minisztertől
A felsőoktatási intézmények nyilvántartási rendszeréről
134/1964. (M. K. 13.) MM utasítás
 
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
 
Szakfeladat  száma
Szakfeladat megnevezése
  55133-7
 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
   73104-7
 Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
   75195-5
 Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége
   80321-8
 Főiskolai oktatás
   80331-7
 Egyetemi, főiskolai továbbképzés
80341-6
 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
 80401-7
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 80402-8
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
  80591-5
 Oktatási célok és egyéb feladatok
 
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:
    - kommunikáció- művelődésszervező szak
 
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva):  
 
Az intézmény tevékenységi körei:
Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
·    Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt tudományágakban a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti, és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
·    Továbbképzést folytat, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.
·    A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
·    A nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével, fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
·    Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat fejleszti és ápolja.
·    Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
·    Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári- és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
·    Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
·    Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
·    Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.
 
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit az állam biztosítja az Ftv.-ben foglalt rendelkezések szerint. Az intézmény működésének forrását képezik továbbá saját bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon is.
 
Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást - beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is - a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
 
Ilyen tevékenységek elsősorban:
·    Az államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez,
·    Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában,
·    Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartás,
·    Általános továbbképzés,
·    Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképzést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.
·    A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadói és egyéb tevékenység.
·    Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).
 
Az Intézmény alaptevékenységén túlmenően - alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül - jogosult az alapító okiratban, valamint a Szabályzatban meghatározott feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást - beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is - a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az éves költségvetés tervezett összkiadásainak 25%-át.
 
- Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:  
  -  A Főiskola az iskolarendszeren kívüli oktatás szabályai szerint tanfolyami képzést is folytat, s ennek megfelelő bizonyítványt ad ki.
  -  A Főiskola a továbbtanulásra készülők részére előkészítő tanfolyamot szervez.
  -  A Főiskola költségtérítéses szolgáltatásként, illetve vállalkozási tevékenységként külső megbízók számára oktatási, kutatási, fejlesztő szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb feladatokat lát el.
  -  A Főiskola növekvő részt vállal a felnőttképzésben, a régió lakosságának életfogytig tartó tanulásában. A Főiskola tevékenységében felhasználja az e-learning, távoktatás és az oktatásmódszertan más korszerű eszközeit és módszereit.
 
- felügyeleti szerv által meghatározott  vállalkozási tevékenység: --
 
- részvétel gazdasági társaságban: INNOPARK Fejlesztő - Beruházó - Szolgáltató Kht.
 
 
e)  költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
    2004. év
- kiadási előirányzat: 2 107 377 eFt
- saját bevételi előirányzat:     571 840 eFt
- átvett pénzeszközök előirányzata:        87 000 eFt
- támogatási előirányzat:     1 448 537 eFt
- engedélyezett létszám  (teljes munkaidősre átszámított):         267 eFt
- január 1-jei betöltött létszám (teljes munkaidősre átszámított):           243 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások:
 =   Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti Kollégium épület felújítása / építészet, bútorzat, infrastruktúra/
 =   "MÉDIA-CENTRUM 80 fős előadóval" beruházás befejezése / építészet, bútorzat, infrastruktúra/
 =   Az oktatás közvetlen és közvetett tárgyi feltételeinek biztosítása:
-  Hallgatói nyilvántartási rendszer hardver és egyéb eszközeinek fejlesztése /citrix - metafream szoftver, Terminál szerver (THAPP3) tartományvezérlő, felvételi és Proxy szerver (TOFER) , fénymásoló, stb./
-  Számítástechnikai eszközbeszerzések
-  Integrált könyvtári rendszer 2. ütem
 =   Vezetési és Szervezési Intézet helyiségeinek felújítása
 =   Közgazdasági Intézet helyiségeinek felújítása
 
 
f)   szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre
 
Szakfeladat  száma
Szakfeladat megnevezése
Feladat-mutató száma
Feladatmutató megnevezése
Egysége
 
55133-7
Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
01
Ellátottak száma
73104-7
Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
 
 
 
75195-5
Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége
 
 
 
80321-8
Főiskolai oktatás
01
Nappali hallgatók száma
80331-7
Egyetemi, főiskolai továbbképzés
01
Képzésben résztvevők száma
80341-6
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
01
Képzésben résztvevők száma
80401-7
 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
01
Oktatásban résztvevők száma
80402-8
 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
01
Oktatásban résztvevők száma
80591-5
Oktatási célok és egyéb feladatok
 
 
 
 
Melléklet: A Dunaújvárosi Főiskola szervezeti felépítése a tervezett szervezeti változásokkal (az SZMSZ szerint)
 
Dunaújváros, 2004. február 25.
 
 
2004-es költségvetési ürlapok:
 
 
   02 ürlap
   03 ürlap
   04 ürlap
   05 ürlap
   07 ürlap
   21 ürlap
   22 ürlap
   34 ürlap
   35 ürlap
   37 ürlap
   98 ürlap
 
 
Aláírások:
 
                                       Dr. Kiss Endre  sk.                                            Keszlerné Kasó Györgyi sk.
                                         főigazgató                                                          gazdasági igazgató
 

    Eseménynaptár