archive

ZÁRTHELYI - VIZSGA
Az ismeretek ellenőrzésére a tanterv változatos számonkérési formákat határoz meg.
ZÁRÓVIZSGA

A hallgató tanulmányait az felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

VÉGBIZONYÍTVÁNY (ABSZOLUTÓRIUM)
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése.
TANTERV

A tanterv a szak összes tantárgyáttartalmazza az előkövetelményi renddel együtt. A kreditrendszerben a tanterv formája a mintatanterv.

SZAKMAI GYAKORLAT

A tanult szakmának megfelelő irányultságú cégnél végzett munka a tantervben meghatározott időpontban és időtartamban.

SZAKDOLGOZAT

A főiskolai hallgatók az utolsó félévben szakdolgozatot készítenek, mellyel igazolják, hogy az elsajátított ismeretek birtokában képesek elméleti és gyakorlati feladatot önállóan megoldani.

KREDITRENDSZER

A kreditrendszer célja a különböző intézményekben, különböző időszakokban nyújtott teljesítmények összehasonlíthatóvá tétele, későbbi beszámításuk lehetővé tétele, végső soron tehát az egyéni tanulmányi tervezés feltételeinek megteremtése és a hallgatói mobilitás elősegítése.

KREDITÁTVITEL, TANTÁRGYBEFOGADÁS

A kreditátvitel nem más mint más felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok elismertetése a kreditrendszerű oktatásban résztvevő intézményben.

Eseménynaptár